16 TÜRK DEVLETİ DARPHANE HATIRA PARA SETİ

KİT YOKTUR.